آبکاری خاص

آبکاری خاص شامل: آبکاری طلا، آبکاری قلع، آبکاری کادمیوم، آبکاری نقره، آبکاری سرب و هارد آندایزینگ آلومینیوم

image

آندایزینگ

آندایزینگ,آنادایزینگ,هارد آندایزینگ,هارد آنادایزینگ,هارد آنادایز,آندایز سخت,آنادایز سخت